" " Soi cầu XSTN - Soi cầu xổ số Tây Ninh chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Tây Ninh hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSTN cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
4 5 3 9 5 4
G.1
5 3 8 2 9
G.2
5 3 8 0 1
G.3
6 7 1 7 2
6 9 1 8 6
G.4
7 7 4 3 0
2 3 5 5 3
0 2 5 2 0
2 5 1 4 9
3 7 7 2 4
7 1 9 5 3
4 7 1 6 6
G.5
3 6 3 7
G.6
0 5 1 4
7 8 8 7
0 9 5 8
G.7
0 7 1
G.8
1 5
ĐB
7 9 8 5 4 5
G.1
6 1 6 2 3
G.2
7 2 2 6 3
G.3
5 5 0 3 1
8 3 2 2 3
G.4
4 5 3 8 4
1 5 6 4 8
0 4 0 8 9
5 4 3 6 6
5 4 0 9 4
9 0 8 1 5
2 9 9 4 0
G.5
3 3 7 1
G.6
2 9 8 3
3 4 6 9
1 6 6 9
G.7
8 8 7
G.8
9 6
ĐB
2 1 2 7 5 6
G.1
5 0 8 2 1
G.2
6 8 7 3 0
G.3
8 5 8 6 5
2 9 5 3 1
G.4
8 7 5 5 0
7 2 9 9 8
8 8 6 2 0
9 7 4 5 0
2 4 8 0 8
3 2 2 3 9
0 0 9 2 5
G.5
1 2 4 1
G.6
0 9 2 1
6 8 6 1
0 0 1 1
G.7
4 0 6
G.8
3 2
ĐB
2 3 0 8 1 3
G.1
2 0 4 0 7
G.2
6 0 2 4 4
G.3
3 7 7 0 9
1 8 2 7 8
G.4
2 9 6 5 3
8 7 2 0 6
1 1 1 2 6
4 1 2 6 9
8 0 8 5 6
2 2 8 7 9
8 4 0 2 0
G.5
0 8 8 4
G.6
1 4 4 9
5 6 3 4
3 2 7 9
G.7
3 2 1
G.8
4 2
ĐB
2 0 2 7 6 4
G.1
1 5 8 3 9
G.2
9 2 6 7 0
G.3
5 6 7 7 5
1 7 3 4 8
G.4
8 8 2 7 8
4 1 6 3 7
0 9 7 4 1
6 1 2 0 2
0 4 6 4 9
9 2 5 0 7
3 9 3 0 3
G.5
2 4 5 3
G.6
8 9 4 6
0 4 9 5
9 5 8 8
G.7
3 3 3
G.8
8 7
ĐB
3 9 7 2 4 2
G.1
1 8 3 0 0
G.2
1 4 3 0 8
G.3
5 9 7 8 4
4 0 4 0 1
G.4
6 6 8 0
1 2 3 8 7
6 8 9 4 2
0 4 4 6 2
5 1 8 3 6
2 6 7 3 4
2 4 2 2 7
G.5
6 6 8 0
G.6
1 2 1 2
3 0 1 6
4 0 1 7
G.7
2 0 8
G.8
4 1
Go to top