" " Soi cầu XSBTH - Soi cầu xổ số Bình Thuận chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Bình Thuận hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSBTH cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
7 6 7 6 1 3
G.1
8 3 3 1 1
G.2
4 6 6 6 4
G.3
7 2 3 3 4
8 8 8 7 2
G.4
4 6 9 2 7
1 9 1 0 2
6 5 2 3 0
2 4 1 2 7
8 4 3 8 8
6 7 3 7 3
1 1 2 7 4
G.5
8 1 9 3
G.6
9 4 4 3
1 5 0 2
9 0 1 4
G.7
8 5 4
G.8
2 3
ĐB
7 6 0 1 3 3
G.1
7 0 7 4 8
G.2
0 7 4 4 4
G.3
2 6 4 1 9
7 8 2 3 5
G.4
2 4 8 3 5
5 4 8 2 0
5 8 3 8 9
8 7 1 4 0
8 0 2 8 3
0 5 2 6 1
9 7 4 2 1
G.5
6 2 3 8
G.6
2 4 6 7
3 0 7 0
5 0 2 9
G.7
2 8 8
G.8
6 8
ĐB
4 4 1 2 8 4
G.1
4 4 2 8 7
G.2
9 3 4 9 5
G.3
3 6 8 1 4
8 4 3 3 0
G.4
4 5 9 5 9
6 1 1 8 1
9 0 0 4 8
0 4 3 0 0
8 2 1 3 9
6 6 4 7 3
6 5 1 3 7
G.5
1 2 2 7
G.6
0 7 6 8
8 2 4 3
1 5 7 1
G.7
3 8 3
G.8
7 0
ĐB
5 4 0 8 9 6
G.1
8 8 7 2 0
G.2
5 6 8 6 5
G.3
8 4 3 6 7
8 2 0 0 4
G.4
0 9 6 6 5
7 2 7 5 2
9 2 5 1 8
9 1 2 2 1
4 3 1 2 6
5 2 7 2 8
9 5 4 6 0
G.5
9 9 5 8
G.6
7 2 6 3
1 7 7 4
5 2 8 9
G.7
0 0 5
G.8
5 6
ĐB
8 9 5 4 5 0
G.1
8 1 5 7 4
G.2
7 7 0 4 4
G.3
6 2 1 0 2
9 2 7 2 7
G.4
5 4 8 7 8
9 2 7 0 4
8 8 7 0 9
5 7 5 3 2
7 9 2 9 0
7 9 8 1 9
3 2 5 2 7
G.5
1 4 6 8
G.6
3 1 9 3
0 3 5 4
8 1 8 9
G.7
3 3 5
G.8
8 7
ĐB
0 2 1 9 8 2
G.1
8 6 8 0 1
G.2
0 5 1 8 7
G.3
9 0 8 5 4
9 5 9 5 2
G.4
5 0 0 4 7
0 1 8 2 1
4 3 6 5 7
8 1 2 8 9
7 8 5 1 4
1 4 0 2 3
8 0 0 0 6
G.5
9 1 5 8 7
G.6
7 6 5 5
5 0 8 9
9 4 7 2
G.7
1 7 8
G.8
6 7
Go to top