" " Soi cầu XSBDI - Soi cầu xổ số Bình Định chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Bình Định hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSBDI cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
8 9 0 9 0 0
G.1
3 9 7 5 2
G.2
1 9 4 7 9
G.3
3 8 2 6 9
5 8 8 0 7
G.4
9 2 8 3 4
8 2 7 6 7
8 3 4 2 4
3 4 2 8 1
6 7 6 9 6
7 0 5 7 7
0 1 5 7 3
G.5
1 5 8 0
G.6
9 1 0 7
9 9 8 6
6 1 0 0
G.7
9 5 9
G.8
5 9
ĐB
2 0 4 4 2 5
G.1
3 7 9 5 5
G.2
8 1 4 0 3
G.3
9 2 0 1 3
4 9 0 2 6
G.4
7 0 0 0 2
4 3 9 5 8
4 3 8 6 8
1 8 0 5 8
2 2 5 4 8
6 3 3 0 6
9 0 6 2 8
G.5
5 6 2 9
G.6
2 7 9 0
1 8 5 9
2 4 5 4
G.7
2 7 0
G.8
7 0
ĐB
3 8 3 6 4 1
G.1
8 7 6 0 4
G.2
0 0 7 5 5
G.3
4 6 9 7 7
6 1 5 4 3
G.4
9 1 8 6 5
9 3 1 6 6
0 2 3 3 9
6 8 4 5 9
5 7 1 8 3
6 0 8 1 5
4 3 3 5 5
G.5
6 4 7 4
G.6
8 2 1 7
0 6 2 3
6 2 6 7
G.7
2 9 4
G.8
0 7
ĐB
8 1 7 1 8 0
G.1
7 3 0 7 0
G.2
5 3 4 2 9
G.3
1 4 5 0 4
9 9 6 9 0
G.4
0 1 9 8 9
2 7 8 4 8
6 1 9 9 3
7 8 8 4 6
7 6 3 5 9
2 0 2 7 9
7 4 5 6 7
G.5
6 5 0 2
G.6
3 2 0 4
1 5 9 6
7 0 6 3
G.7
9 8 2
G.8
6 6
ĐB
1 6 9 1 8 9
G.1
6 4 6 4 4
G.2
7 7 3 9 7
G.3
1 5 8 6 1
8 9 0 1 8
G.4
7 2 3 3 6
9 1 8 7 7
3 3 2 4 2
9 7 7 3 3
6 1 7 7 1
8 9 3 2 8
9 0 7 3 2
G.5
2 7 1 1
G.6
4 0 9 3
1 9 4 4
6 9 0 2
G.7
9 0 2
G.8
3 4
ĐB
0 9 7 3 1 7
G.1
9 2 6 4 8
G.2
4 4 1 3 3
G.3
1 2 2 2 9
2 7 1 1 3
G.4
8 8 2 8 9
4 6 6 4 1
2 7 8 0 8
0 8 0 5 4
2 6 7 8 2
8 4 1 3 8
4 0 7 7 3
G.5
2 8 0 0
G.6
7 2 8 4
0 3 3 3
1 0 3 6
G.7
2 8 5
G.8
9 2
Go to top